KEO SILICONE cưỡng CHÁY FIXACRYL M1C: Là cái keo cưỡng cháy Rất có thể chặn lại sự lan Nhanh của lửa cũng như khí độc

KEO SILICONE cưỡng CHÁY FIXACRYL M1C: Là loại keo cưỡng cháy Có thể chặn lại sự lan cấp tốc của lửa và khí độc. với đặc biệt kết dính tốt, bền và chắc chắn, cưỡng lạnh, có tác dụng cưỡng nhiệt, nước và giải pháp âm trong những căn nhà vao tầng hoặc những địa điểm của các sợi cáp cũng như ống dẫn chiếu xuyên qua. thành quả cao cấp của pháp (France)