Các tập đoàn công nghệ lớn nhất đang “biến hóa” bởi IoT – Vạn vật kết nối

Các tập đoàn công nghệ lớn nhất đang “biến hóa” bởi IoT – Vạn vật kết nối

Dù bạn có hích hay chẳng, thời Internet of Things (viết đấyng là IoT), hay còn gọi là màng lưới vạn vật kết đấu Internet hẵng còn phát triển đơn cạch khoẻ mã. Chúng “xâm nhập” ra đời sống con người trong suốt dã man lĩnh vực ngành nghề, từ bỏ nửa buôn, đâm sản, …